Camping Manjastre
Camping Manjastre
pages français du Camping manjastre
Nederlandse pagina's van Camping Manjastre
english pages from Camping manjastre

Modele kształcenia integracyjnego

Dokonujc przegldu PRAC Naukowych podbudowanych empirycznie, hasou Jak dotychczas-dostpne ByY tylko w literaturze angloamerykaskiej-wychwytujc OGLN tendencj wyraon w tych pracach, dochodzi si do wniosku, e Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu, ze wzgldu na Stan swoich moliwoci wykazuj niewystarczajce przygotowanie do podjcia nauki w klasach zintegrowanych. Po szste-w wielu koncepcjach alternatywnej Edukacji podejmuje si prby odejcia OD lekcyjnych Form organizacyjnych szkoy na rzecz zaoenia, e podstawow forme organizacyjn Edukacji jest dzie Pracy i aktywno dzieci. W ostaniem czasie powstay w Naszym kraju formalne moliwoci podejmowania integracyjnego ksztacenia i Wychowania dzieci niepenosprawnych. Ustawa o systemie owiaty z 07.09.1991 r. W préambule stwierdza, e: “Szkoa winna Zapewni kademu uczniowi Warunki niezbdne do jego Rozwoju (…)”. Art. 1 PKT. 4 i 5 ustawy zapewniaj dostosowanie treci, Metod i organizacji nauczania do moliwoci psychofizycznych uczniw oraz pobieranie nauki nous wszystkich typach SZK przez dzieci niepenosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W LAD za Ustaw dokonano zmian w ramowych statutach przedszkoli i SZK publicznych, hasou Maja obowizek podejmowa opiek nad dziemi niepenosprawnymi. W obrbie pedagogiki Specjalnej WCI prowadzona jest burzliwa Dyskusja nad moliwociami integracji spoecznej i poznawczej, Jakim Moe sprosta Szkoa masowa. Ograniczenie przedsiwzi Integracyjnych jedynie do sektora Szkolnego nie jest jeszcze integracj spoeczn. Je Tak istnieje uzasadniona podstawa do obaw, e Owszem, dochodzi niejednokrotnie ne Fizycznego wspycia w okrelonych grupach ale brak jest prawdziwego spoecznego uczestnictwa w zestaw spoecznym. Powinna istnie jasno co do Tego, e integracji socjalnej Nigdy nie naley rozumie jako wielkoci obiektywnej, lecz jako wielko subiektywn.

Bowiem kady type ma RNE potrzeby zalenie OD przynalenoci socjalnej zdeterminowanej przez najrniejsze RDA i przyczyny (sympatie, zainteresowania, stawianie celw). Zadania stawiane czsto nauczycielowi w zwizku z integracj poznawcz znacznie przekraczaj jego moliwoci (Musi w procesie uczenia jednoczenie optymalnie Wspiera ucznia z dysfunkcjami, przecitnego oraz wybitnie zdolnego). Innym powodem zaistnienia jakiej alternative edukacyjnej MOE par odczuwany przez educoga w Stan pustki i gbokiej frustracji, duchowa prnia, niemono wywizywania si z podstawowych obowizkw, co uruchamia mechanizm poszukiwania nowych rozwiza. Prowadzc rozwaania nad IDE ksztacenia integracyjnego, naley korzystajc z dowiadcze i Bada w tym zakresie, poszukiwa optymalnego rozwizania i Tak naprawd zastanowi si czego pragn niepenosprawni, jakie s ich potrzeby i jaki modèle ksztacenia jest dla nich najkorzystniejszy. Naley propagowa Wielo Form Integracyjnych Bo przecie potrzeby i moliwoci zarwno penosprawnych i niepenosprawnych nie s jednolite. Jeli przeledzi si uwanie podłogę prby integracyjne, prowadzone powszechnie w Republice federalnej Niemiec Ju OD 20 lat, à obok tzw. “meldunkw o sukcesach” istniej rwnie otrzewiajce fakty. Rozczarowane je zrezygnowane samym “pustosowiem integracyjnym” zabieraj Ostatnio gos podłogę grupy niepenosprawnych, mwice o “szwindlu integracyjnym” i dostrzegajce w NIM “spoeczn funkcj alibi”, poniewa Kontakty spoeczne Poza Szko lub po czasie szkolnej nauki Nadal nie Maja miejsca i tym samym ulegaj zatarciu.

Comments are closed.